کتاب اولریکا

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات ماهی - مترجم: کاوه میرعباسی-دهه 1960