کتاب زندگی پدرم چارلی چاپلین

اثر چارلز چاپلین از انتشارات نگاه - مترجم: حسن مرندی-دهه 1960