کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب پس از سقوط و حادثه در ویشی

کتاب پس از سقوط و حادثه در ویشی

اثر آرتور میلر از انتشارات افراز


 کتاب راه فرو بسته

کتاب راه فرو بسته

اثر هنری استیوارت هیوز از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی

کتاب مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی

اثر رمون آرون از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مه اندود

کتاب مه اندود

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات تمدن علمی


 کتاب تسخیر ناپذیر

کتاب تسخیر ناپذیر

اثر ویلیام سامرست موآم از انتشارات باهم


 کتاب یک اتفاق ساده

کتاب یک اتفاق ساده

اثر ویلیام سامرست موآم از انتشارات باهم


 کتاب ازدواج مصلحتی

کتاب ازدواج مصلحتی

اثر ویلیام سامرست موآم از انتشارات باهم


 کتاب گاندی گونه ای زندگی

کتاب گاندی گونه ای زندگی

اثر کریشنا کری پالانی از انتشارات قطره


 کتاب رزا لوکزامبورگ

کتاب رزا لوکزامبورگ

اثر پیتر نتل از انتشارات نگاه


 کتاب مهاجر خوشبخت

کتاب مهاجر خوشبخت

اثر ماریو پوزو از انتشارات روزنه کار