کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب مارتین لوتر کینگ

کتاب مارتین لوتر کینگ

اثر هوبر ژربو از انتشارات دبیر


 کتاب اصول تبرید

کتاب اصول تبرید

اثر روی جی دوست از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب سیستمهای کنترل نوین

کتاب سیستمهای کنترل نوین

اثر ریچارد سی درف از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب خنوخ و قانون

کتاب خنوخ و قانون

اثر توماس مان از انتشارات افق


 کتاب اساطیر آمریکای جنوبی

کتاب اساطیر آمریکای جنوبی

اثر هارولد اسبرن از انتشارات اساطیر


 کتاب خلاقیت ریاضی 2

کتاب خلاقیت ریاضی 2

اثر جورج پولیا از انتشارات فاطمی


 کتاب خلاقیت ریاضی 1

کتاب خلاقیت ریاضی 1

اثر جورج پولیا از انتشارات فاطمی


 کتاب آشنایی با ژنتیک کمی

کتاب آشنایی با ژنتیک کمی

اثر د س فالکونر از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب آمار مقدماتی

کتاب آمار مقدماتی

اثر تامس اچ ووناکت از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

اثر ویلیام ت.تامسون از انتشارات شهرآب