کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب متالورژی مکانیکی

کتاب متالورژی مکانیکی

اثر جورج ای دیتر از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب حرارت و ترمودینامیک

کتاب حرارت و ترمودینامیک

اثر مارک والدو زیمانسکی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب ادبیات عرب

کتاب ادبیات عرب

اثر آندره میکل از انتشارات سخن


 کتاب درون و برون سطل خاکروبه

کتاب درون و برون سطل خاکروبه

اثر فریدریک اس پرلز از انتشارات فراانگیزش‏‫


 کتاب لنین و فلسفه

کتاب لنین و فلسفه

اثر لویی آلتوسر از انتشارات بان


 کتاب اساطیر جهان لاروس

کتاب اساطیر جهان لاروس

اثر پی یر گریمال از انتشارات نشر چشمه


 کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت

کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت

اثر کنستانتین ویرژیل گئورگیو از انتشارات نگارستان کتاب


 کتاب اغیار

کتاب اغیار

اثر هوارد بکر از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب پایان ضیافت

کتاب پایان ضیافت

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نیماژ


 کتاب زایش ذهن

کتاب زایش ذهن

اثر گری مارکوس از انتشارات نشر کتاب پارسه