کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب راز نویسنده

کتاب راز نویسنده

اثر دینو بوتزاتی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب جادوی هاوایی

کتاب جادوی هاوایی

اثر کلارک ویلکرسون از انتشارات کتیبه پارسی


 کتاب طراحی های کته کل ویتس

کتاب طراحی های کته کل ویتس

اثر کته کل ویتس از انتشارات بهار


 کتاب از جوامع ابتدایی تا ذن

کتاب از جوامع ابتدایی تا ذن

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب این داستان حقه دالتون ها

کتاب این داستان حقه دالتون ها

اثر ایکس فوش از انتشارات پیدایش


 کتاب حق نگه دار ابلهان

کتاب حق نگه دار ابلهان

اثر دانلد ای وست لیک از انتشارات نیلوفر


 کتاب دالتون ها در برف و بوران

کتاب دالتون ها در برف و بوران

اثر رنه گوسینی از انتشارات پیدایش


 کتاب غرب وحشی وحشی

کتاب غرب وحشی وحشی

اثر رنه گوسینی از انتشارات پیدایش


 کتاب افسانه های مردم سرخپوست آمریکا

کتاب افسانه های مردم سرخپوست آمریکا

اثر آلن آ مک فارلن از انتشارات نشر پنجره


 کتاب مامانی روی درخت سیب

کتاب مامانی روی درخت سیب

اثر میرا لوبه از انتشارات پیدایش