کتاب زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی

اثر تئودور آدورنو از انتشارات ققنوس - مترجم: سیاوش جمادی-دهه 1960

در دوره ای از تاريخ آلمان كه فراورده های دورانساز فرهنگ و انديشه در زمينه ای لگد مال از بربريت و جنون دو جنگ و در متن ويرانی خرد و از هم پاشي حيات ، پيدا و شكوفا شده بودند ، بانيان مكتب فرانكفورت نگاه خود را به خوداين زمينه ، يعنی به كشف تلبيسی معطوف كردند كه در جهان اين جايی و اكنونی ، بربريت و فرهنگ ، جنون و بخردانگی ، و والاانديشی و دون كنشی را اين چنين همنشين و همداستان می تواند كرد .....ـ


خرید کتاب زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی
جستجوی کتاب زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی در گودریدز

معرفی کتاب زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی


 کتاب آستریکس و دیگچه
 کتاب حقیقت من
 کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ
 کتاب اگزیستانسیالیسم
 کتاب کیت مرگ
 کتاب راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی