کتاب سال گذشته در مارین باد

اثر صالح نجفی از انتشارات لگا-دهه 1960

در مجموعه فیلم به مثابۀ فلسفه به دنبال بیان نظریه های مختلف فلسفی دربارۀ فیلم نیستیم، بلکه بیشتر در نظر داریم هر فیلمی را که می بینیم یا به تعبیری هر فیلمی را که میخوانیم، به عنوان یک متن فلسفی ورق بزنیم. در اینجا فیلم ها را متنی فلسفی قلمداد می کنیم. مواجهه ای که متفاوت از نقد فیلم عمل می کند.


خرید کتاب سال گذشته در مارین باد
جستجوی کتاب سال گذشته در مارین باد در گودریدز

معرفی کتاب سال گذشته در مارین باد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سال گذشته در مارین باد


 کتاب تئوری مرمت
 کتاب بعد پنهان
 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا
 کتاب سال گذشته در مارین باد
 کتاب محاکمه ی سوسیالیسم - جلد دوم
 کتاب محاکمه سوسیالیسم - جلد اول