کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب تئوری مرمت

کتاب تئوری مرمت

اثر سزاره برندی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب بعد پنهان

کتاب بعد پنهان

اثر ادوارد تی هال از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب سال گذشته در مارین باد

کتاب سال گذشته در مارین باد

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نسل آفتاب


 کتاب محاکمه ی سوسیالیسم - جلد دوم

کتاب محاکمه ی سوسیالیسم - جلد دوم

اثر جیمزپاتریک کانن از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب محاکمه سوسیالیسم - جلد اول

کتاب محاکمه سوسیالیسم - جلد اول

اثر جیمزپاتریک کانن از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب هانون جونیور

کتاب هانون جونیور

اثر شارل لویی هانون از انتشارات پارت


 کتاب لوکیس و چند داستان دیگر

کتاب لوکیس و چند داستان دیگر

اثر پروسپر مریمه از انتشارات افق


 کتاب شناخت و علاقه های انسانی

کتاب شناخت و علاقه های انسانی

اثر یورگن هابرماس از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


 کتاب ناحیه

کتاب ناحیه

اثر مارسل دوبه از انتشارات یاد آرمیتا