کتاب های دهه 1960

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1960
 کتاب تراژدی مرد شیره خرمافروش فقیر

کتاب تراژدی مرد شیره خرمافروش فقیر

اثر سعدالله ونوس از انتشارات افراز


 کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها

کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها

اثر رولان بارت از انتشارات ققنوس


 کتاب آیین معصومیت

کتاب آیین معصومیت

اثر رونالد ریبمن از انتشارات افراز


 کتاب آن چه برایتان مانده است

کتاب آن چه برایتان مانده است

اثر غسان کنفانی از انتشارات افراز


 کتاب چگونه از پرتره طراحی کنیم

کتاب چگونه از پرتره طراحی کنیم

اثر استلا مکی از انتشارات یساولی


 کتاب طراحی از حرکات سر انسان

کتاب طراحی از حرکات سر انسان

اثر برن هوگارت از انتشارات یساولی


 کتاب طراحی های آنتوان واتئو

کتاب طراحی های آنتوان واتئو

اثر ژان آنتوان واتئو از انتشارات یساولی


 کتاب فئودالیسم در ایران باستان

کتاب فئودالیسم در ایران باستان

اثر گئو ویدن گرن از انتشارات کتاب آمه


 کتاب طراحی های ایوان شیشکین از منظره

کتاب طراحی های ایوان شیشکین از منظره

اثر آلکسی نیکولایویچ ساوینوف از انتشارات یساولی


 کتاب مگره و جنایتکار

کتاب مگره و جنایتکار

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب